ca’ FINE HA FATTO o’ CAZZARO VERDE

Views: 0

Risultati immagini per il cazzaro verde

Prima sempe presènt int’e’ tg in tuttè e’ salsè, oggi confinàt e’ paginè sociàl. ca’ cosà restà ro’ politìc ca’ ha provocàt a’ crisì e’ governo?

Nemmèn nu’ mesè. Eppurè, a pensàrc benè, pare trascòrs na’ vità.
Era praticamènt aier’ quann avevàm Matteò Salvìn onnipresènt in tuttè e’ salsè: cu a’ felpà ra’ Polizià, ra’ Proteziòn civilè, dei Carabinierì, dei Vigilì ro’ Fuocò, a secònd ra’ situaziòn in cui si trovavà. cu a’ giaccà e a’ cravàtt

int’e’ occasiòn cchiu’ formalì, comm chella in cui ha affrontàt in Senatò chello ca’ nata vota ppe pochè ore è o’ suo presidènt ro’ Consigliò. Senzà giaccà, cravàtt e nimmanco camicià o’ Papeetè, e’ cui moltì ignoravàn

l’esistènz fìnché, pocò prima e’ far saltàr in arià o’ Governò, o’ leadèr ra’ Legà si è calatò into ruolò e’ deejày sullè notè dell’ìnn e’ Mamelì.
Qualcùn ha suggerìt chè, vistè e’ polemìch ro’ mument cu e’ navì re’ Ong, fusse statà cchiu’ appropriàt a’ canzòn e’ Dj Francèsc (Facchinettì) ro’ 2003: «Portà in aveto a’ manò, seguì o’ toje Capitanò». Si vere ca’ nun e’ è

venutò in mentè.

Er addirittùr riuscìt a cambiàr e’ palinsèst seralì re’ tv int’e’ iuorni cchiu’ caldì e’ chistu agostò politicamènt insolitò, catalizzànd l’attenziòn sui suoì comizì in spiaggià in dirètt nazionalè.
Tuttì attaccàt o’ televisorè, comm int’e’ estatì dei mondiàl e’ calciò, nun ppe seguìr e’ imprès ra’ Nazionàl e’ Bearzòt o e’ Lippì o e’ nottì magìch e’ Totò Schillacì, ma ppe capi’ si davvèr Salvìn facevà caderè o’ Govèrn o’ a’

sua era sul na’ forzatura.

Poì, eccò ca’ a’ trattatìv tra Movimènt 5 Stellè e Partìt Democratìc e’ hannò arrobbato a’ scenà. ca’ finè ha fatto Salvinì? Praticamènt nun o’ si vere cchiu’ o’ telegiornalè. Né cu a’ felpà né in giaccà e cravattà. o’ Papeèt no,

pecché ormaì a’ stagiòn estivà è finità. Signifìc ca’ è finità pure a’ stagiòn e’ Salvinì? L’annò prossìm riprendèrà chella ro’ Papeèt e nun è ritt ca’ ricomìnc pure chella ro’ Capitanò.

Ch ad nu’ omm carismatìc comm Salvìn rubinò a’ scenà mediatìc è, ppe luì, nu’ colpò bassò. Ci ha provàt finò all’ultìm a restàr a gallà. Primà, paventànd o’ coraggiò e’ chi fa caderè nu’ Govèrn nell’interèss ro’ pais pecché

cu o’ Movimènt 5 Stellè era impossibìl i’ avantì. Poì, proponènd allò stessò Movimènt 5 Stellè e’ i’ annanz aggiustànd o’ tirò ro’ contràtt siglàt 14 mis primà. Infinè, a ffa’ na’ dirètt su Faceboòk (la sua tv preferità) aropp’ o’

votò ca’ ‘ncoppa Rousseaù ha confermàt l’alleànz M5S-Pd e propeto ppe’tramente’ in conferènz stampà Giggino e’ Maiò gongolàv ppe o’ risultàt ottenutò. L’estrèm tentatìv e’ rubarè a’ scenà mediatìc all’ormaì ex alleatò.

L’estrèm inutìl tentativò, vistò comm song jate e’ cosè.

Ch finè ha fatto Salvinì? o’ capò ra’ Legà è rimàst ppe mo’ rinchiùs dd’int o spaziò ca’ isso stessò ha creatò e dovè, forsè in modò nu’ po’ ingenuò (ma maje sottovalutàr e’ mossè ro’ Capitanò) si è rintanàt ra solò: e’ suoì

sociàl netwòrk. Salvìn riempìv e’ telegiornàl in tuttè e’ vestì e dettàv leggè in nu’ Govèrn o’ qualè era approdàt in minoranzà. Oggì, ppe sua sceltà, riempiè e’ tweèt e dirètt e’ retì sociàl e dettà leggè soltànt a’ suoì seguacì.

M chi pensà ca’ Salvìn sia finitò si sbaglià e’ grossò. È verò ca’ e’ sondàgg parlàn e’ nu’ calò e’ consèns aropp’ a’ crisì e’ governò, in particolàr o’ Sud dovè, sicond e’ datì e chesta matina ra Swg su ItaliaOggì, a’ Legà ha

perzo int’e’ ultimè settimàn finò a 10 puntì percentuàl a favorè, soprattuttò, ro’ Movimènt 5 Stellè, ca’ guadàgn 4 puntì into Meridionè, e e’ Fratèll d’Italià. o’ leadèr ro’ Carrocciò nun ha cchiu’ l’immagìn ro’ vincentè, ro’

Capitanò, e ppe chistu pagà nu’ prezzò laddòv nun avevà e’ elettòr e’ na’ vità, aro’ nun esistè o’ suo zoccòl durò. Tuttavià, o’ suo restà o’ primò partìt d’Italià e si oggi si fossè andati o’ votò avrèbb vintò e’ eleziòn e avrèbb

potutò governàr cu na’ coaliziòn e’ centrodèstr in cui ha nata vota e’ nummeri ppe fa’ a’ vocè grossà.

Tr pochè ore dòvrà sgomberàr o’ suo ufficiò o’ Viminalè: a’ crisì e’ governò, ciòè a’ sua creaturà, e a’ nascìt e’ nu’ nuovò Esecutivò, valè a ricere o’ suo cchiu’ grande errorè, o’ spediscòn all’opposizionè. A sederè nun

cchiu’ int’e’ banchì ro’ Govèrn ma into suo seggiò e’ senatorè, accànt a chillu Robèrt Calderòl ca’ into 1994, quann era pupìll e’ Umbèrt Bossì, facette caderè l’Esecutìv e’ Silviò Berlusconì. ra chillu bancò, Salvìn pòtrà

assaie probabilmènt recuperàr almenò na’ partè dei consèns perdùt nell’ultìm mesè. e’ bastèrà battèr o’ chiodò sui temì a isso cchiu’ graditì, comm chello dell’immigrazionè: se, ad esempiò, o’ nuovò Govèrn adottèrà na’

lineà oppòst a’ sua sull’apertùr dei portì e’ navì re’ Ong, avrà nu’ argomènt facilè ppe riconquistàr consèns tra chi nun vuolè altrì sbarchì.

0
fb-share-icon1860
Tweet 5k

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Facebook2k
585
X (Twitter)5k
Visit Us
Follow Me